2651112550 6943451538 Οπλαρχηγού Πουτέτση 5, Ιωάννινα lefkib@hotmail.com
hero image
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λευκοθέα Σεραφίνα Μ. Μπόττη | Δικηγόρος LLM ΙωάννιναΤο γραφείο μας διαθέτει εξειδίκευση σε ευρύ φάσμα του διοικητικού δικαίου προσφέροντας νομικές υπηρεσίες με σκοπό την ακύρωση παντός τύπου διοικητικής πράξης που αφορά τη σχέση ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) και Διοίκησης (λ.χ. διοικητικά πρόστιμα).
Εντός του φάσματος αυτού εντάσσονται και οι διαφορές που ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων και αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές (άδειες, τοποθέτηση, απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων, αναγνώριση προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, αναπλήρωση προϊσταμένων), αλλά και πειθαρχική διαδικασία. 

Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

Παροχή νομικών συμβουλών σε δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων
Υποβολή αιτήσεων δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων ενώπιον των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Διοικητικές προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων και ένδικα βοηθήματα ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων κατά πράξεων που αφορούν κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων
Υποβολή εξηγήσεων μετά από κλήση σε απολογία για πειθαρχικά παραπτώματα δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων Διοικητικές προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων και ένδικα βοηθήματα ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων κατά παντός τύπου διοικητικής πράξης που αφορά τη σχέση ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων) και Διοίκησης
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και υποβολή ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ