2651112550 6943451538 Οπλαρχηγού Πουτέτση 5, Ιωάννινα lefkib@hotmail.com
hero image
 
 
 
 
 
 
Λευκοθέα Σεραφίνα Μ. Μπόττη
Δικηγόρος LLM | Ιωάννινα


Το γραφείο μας είναι ένα σύχρονο δικηγορικό γραφείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και εξειδικεύεται στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και το διοικητικό δίκαιο ενώ, παράλληλα, παρέχει νομικές υπηρεσίες στους τομείς του αστικού και εμπορικού δικαίου.

Το δικηγορικό μας γραφείο πλαισιώνεται από νέους και καταρτισμένους επιστήμονες έτοιμους να παρέχουν νομική υποστήριξη (δικαστική και εξωδικαστική - συμβουλευτική), ακόμη και για την επίλυση των πιο περίπλοκων νομικών ζητημάτων, με πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη κάθε στόχου των εντολέων μας.

Διακρινόμαστε για την έγκαιρη και αποτελεσματική επίλυση των νομικών ζητημάτων που τίθενται ενώπιόν μας με συνέπεια, ευσυνειδησία και απόλυτη εχεμύθεια.

Έχουμε ήδη ξεχωρίσει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων νομικών ζητημάτων στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016).

 
Λόγω των συχνότατων νομοθετικών μεταβολών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, καθίσταται, πλεον, αναγκαία η νομική υποστήριξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έννομης (διοικητικής και δικαστικής) προστασίας προκειμένου να εξασφαλιστούν τα συμφέροντά τους κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων, αλλά και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

Εξειδικευόμενοι στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, παρέχουμε άρτια και αποτελεσματική νομική υποστήριξη στις εργοληπτικές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων πάσης φύσεως (δημόσια έργα, προμήθειες, υπηρεσίες κ.λπ.).

Η νομική μας υποστήριξη περιλαμβάνει την ερμηνεία της διακήρυξης του διαγωνισμού και την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά των όρων αυτής ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), τις νομικές συμβουλές κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχης, την υποβολή προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και αιτήσεων αναστολής - ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, τις νομικές συμβουλές για υποβολή εγγράφων στην διευθύνουσα υπηρεσία και την αναθέτουσα αρχή και εν γένει για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά το στάδιο εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, την υποβολή ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων και Διοικητικών Δικαστηρίων κατά βλαπτικών για τον ανάδοχο πράξεων που εκδίδονται της διευθύνουσας υπηρεσίας και της αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο εκτέλεσης.


 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή τον προγραμματισμό ραντεβού.