2651112550 6943451538 Οπλαρχηγού Πουτέτση 5, Ιωάννινα lefkib@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
Λευκοθέα Σεραφίνα Μ. Μπόττη
Δικηγόρος LLM | Ιωάννινα


Η Λευκοθέα Σεραφίνα Μπόττη είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ίδιου Πανεπιστημίου στον Τομέα του «Διοικητικού Δικαίου» με βαθμό «Άριστα» (8,90). 

Στα πλαίσια της διπλωματικής της εργασίας ασχολήθηκε με την «Έννομη προστασία κατά το στάδιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» ενώ είναι κάτοχος πιστοποιητικών επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στις «Δημόσιες Συμβάσεις - Επίκαιρα και Κρίσιμα Ζητήματα» και στην «Πνευματική Ιδιοκτησία (Copyright)». 

Κύριο αντικείμενο ενασχόλησής της αποτελεί το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και το διοικητικό δίκαιο.

 

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή τον προγραμματισμό ραντεβού.