2651112550 6943451538 Οπλαρχηγού Πουτέτση 5, Ιωάννινα lefkib@hotmail.com
hero image
ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Λευκοθέα Σεραφίνα Μ. Μπόττη | Δικηγόρος LLM ΙωάννιναΤο γραφείο μας εξειδικεύεται στον χειρισμό υποθέσεων επί διαφορών που ανακύπτουν τόσο κατά την ανάθεση όσο και κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παντός είδους.
 

Ειδικότερα, το γραφείο μας αναλαμβάνει:

♦ Έλεγχος διακηρύξεων και υποβολή προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά όρων διακήρυξης
♦ Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά το στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
♦ Ενστάσεις ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων κατά το στάδιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
♦ Αιτήσεις αναστολής – ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων κατά το στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
♦ Προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων κατά το στάδιο = εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
♦ Νομικές συμβουλές για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει κατά το στάδιο τόσο της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
♦ Σύσταση κοινοπραξίας ή ένωσης οικονομικών φορέων για την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων
♦ Σύνταξη υπεργολαβικών συμφωνητικών